Church of St Theodore Stratilates-on-Ruchei

Novgorod. The Torgovaya Storona. Church of St Theodore Stratilates-on-Ruchei (1361). View from the South
22 May 2007